Đề nghị hướng dẫn cụ thể trường hợp đăng ký khai tử cho những người chết đã lâu nhưng không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử?
Lê Văn Sơn (Huyện Diên Khánh)

Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn như sau: Đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết (ví dụ: Hồ sơ, lý lịch cá nhân đi học, đi làm do cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác quản lý, xác nhận; biên bản xác minh tai nạn, giấy chứng nhận mai táng, hợp đồng hỏa táng; văn bản xác nhận của chính quyền, công an địa phương…). Các giấy tờ, tài liệu này cần được cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin đúng sự thật.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử chỉ cung cấp được các giấy tờ, như: Gia phả dòng họ, giấy tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia, mộ người chết; văn bản xác nhận của người làm chứng về các thông tin liên quan đến người chết, sự kiện chết; nếu các thông tin này được cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh, khẳng định được tính xác thực, có lập biên bản xác minh thì có thể vận dụng coi là căn cứ để thực hiện việc đăng ký khai tử.

vpcc Ngô Văn Hoàn