Hỏi: Tôi có bản di chúc đã công chứng, nay muốn thay đổi một số nội dung, nhưng lại đang đi làm xa, vậy tôi có bắt buộc phải về nơi đã công chứng trước đây để sửa đổi không?

Trả lời: Luật Công chứng quy định việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Đây là đòi hỏi đối với các hợp đồng, giao dịch. Riêng với di chúc thì Luật Công chứng quy định, di chúc đã được công chứng, nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Do đó, bạn có thể liên hệ tổ chức công chứng nào phù hợp với mình để thực hiện việc sửa đổi. Tuy nhiên, bạn lưu ý, nếu di chúc của bạn trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì bạn phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đó biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.